keskiviikko , 19 kesäkuun 2024
kestävät matkailukohteet

Kestävät Matkailukohteet – Vastuulliset Valinnat

Matkailualan muuttuessa yhä kilpailuhenkisemmäksi, korostuvat ekologinen matkailu, vihreät kohteet ja vastuullinen matkustaminen entistä enemmän. Suomessa tämä suunta on selkeä, kun maamme on sitoutunut Euroopan unionin asettamiin hiilipäästöjen vähennystavoitteisiin. Vastuulliset matkailukohteet eivät ole ainoastaan ympäristöystävällisiä, vaan ne myös vahvistavat matkailuyritysten kilpailukykyä ja vastaavat kuluttajien kasvavaan kysyntään kestävien elämyksien osalta.

Kestävyys ja vastuullisuus näkyvät matkailuelinkeinossa erityisesti asiakastyytyväisyyden kasvuna ja palveluiden laadun paranemisena. Asiakkaat arvostavat ympäristötehokkaita toimenpiteitä, paikalliskulttuurin rikasta tarjontaa ja eettisesti kestäviä valintoja. Näillä periaatteilla toimivat matkailukohteet eivät ainoastaan houkuttele vastuullisesti matkustavia asiakkaita, vaan asettavat myös uuden standardin koko toimialalle.

Avainasiat

 • Vastuullisen matkailun merkitys kasvaa Suomessa hiilipäästövähennystavoitteiden myötä
 • Ekologinen matkailu luo kilpailuetua ja vastaa kasvavaan kuluttajakysyntään
 • Vihreät kohteet tukevat sekä ympäristön että paikallisen yhteisön hyvinvointia
 • Vastuullinen matkustaminen lisää asiakastyytyväisyyttä ja parantaa palveluiden laatua
 • Kestävien matkailupalveluiden tarjonta on tulossa oleelliseksi osaksi matkailuyritysten valikoimaa

Miksi kestävyys on avainasemassa matkailun tulevaisuudessa?

vastuullinen matkustaminen

Tunnistaen matkailualan vaikutuksen ympäristöön ja yhteiskuntaan, olemme saavuttaneet pisteen, jossa vastuullinen matkustaminen ei ole enää vain valinta – se on välttämättömyys. Maailmanlaajuinen pyrkimys kohti kestävämpää tulevaisuutta asettaa ekologisen matkailun, vihreät kohteet ja vastuullisen toiminnan matkailualan uudeksi normiksi. Suomi, samoin kuin monet muut maat, on sitoutunut EU:n asettamiin päästövähennystavoitteisiin, mikä ohjaa matkailualaa kohti entistä vastuullisempaa tulevaisuutta.

EU:n hiilipäästövähennystavoitteet ja niiden vaikutus matkailualaan

EU:n tiukat hiilipäästövähennystavoitteet vaativat matkailualalta ennennäkemättömiä toimia. Suomessa tämä tarkoittaa, että matkailuyritysten on vähennettävä merkittävästi hiilijalanjälkeään. Tämä on synnyttänyt tarpeen kehittää uusia, vähähiilisiä matkailutapoja ja -palveluja, mikä edelleen painottaa vastuullista matkustamista ja vihreitä kohteita.

Asiakastyytyväisyyden ja laadun korrelaatio vastuullisuuden kanssa

Laadukkaat ja vastuulliset matkailupalvelut lisäävät asiakastyytyväisyyttä, mikä on erottava tekijä kilpailukentällä. Ekologinen matkailu ei ainoastaan paranna palveluiden laatua, vaan korostaa myös vihreitä kohteita, jotka huomioivat ympäristönsuojelun ja paikallisten resurssien kestävän käytön. Näin ollen vastuulliset käytännöt ja asiakkaan kokemus kulkevat käsi kädessä.

Vähähiilisten matkailumuotojen suosion kasvu

Nousussa oleva trendi on vihreät kohteet ja vähähiiliset matkailuvaihtoehdot, joissa yhdistyvät luontevasti ympäristöystävällisyys ja matkustuskokemus. Tähän lukeutuvat esimerkiksi ekologiset majapaikat ja aktiviteetit, jotka takaavat vähemmän ympäristökuormitusta ja tarjoavat vastuullisen lisän matkailijoiden valintamahdollisuuksiin.

Kestävät matkailukohteet matkailijoiden näkökulmasta

kestävät matkailukohteet

Matkailutrendit osoittavat selvästi suuntaa, jossa matkailijat suosivat yhä useammin kestävän kehityksen periaatteita noudattavia kohteita. Kestävät matkailukohteet, joissa priorisoidaan vastuullinen matkustaminen ja vihreät kohteet, ovat nousseet matkaajien kiinnostuksen kohteiksi niiden ekologisen ja sosiaalisen arvon vuoksi.

”Tietoiset matkailijat etsivät kokemuksia, jotka tukevat kestävää matkailua ja tuovat esiin paikallista kulttuuria.”

Matkailuelämyksen kestävyys ilmenee monella tapaa:

 • Energiatehokkuuden ja jätehuollon huomioiminen majoitus- ja ruokapalveluissa.
 • Matkakohteiden sitoutuminen paikallisten tuotteiden ja palveluiden suosimiseen.
 • Paikallisen työllistämisen edistäminen, joka tukee alueellista taloutta ja vahvistaa yhteisöllistä hyvinvointia.
 • Kulttuuriperinnön vaaliminen niin atkittijoiden perinteisten taitojen kuin historiallisten nähtävyyksien kautta.
 • Ympäristöystävällisten toimintojen ja käytäntöjen edistäminen, kuten hiilineutraalien matkailutuotteiden kehittäminen.

Kun matkailijat tekevät tietoinen päätöksen valita vastuullisesti toimivia kohteita, he eivät ainoastaan nauti laadukkaammista palveluista, mutta myös osallistuvat aktiivisesti kestävämmän tulevaisuuden rakentamiseen. Matkakohteen vastuullisuus näkyy ja tuntuu – se on signaali kunnioituksesta luontoa ja paikalliskulttuuria kohtaan, mikä usein kohottaa kokemuksen arvoa matkailijan silmissä.

Vastuullisen matkailun hyötyjä matkailuyrityksille

vastuullisen matkailun hyödyt

Vastuullinen matkustaminen lisää kestävien matkailukohteiden houkuttelevuutta ja luo uusia mahdollisuuksia matkailualan yrityksille. Ekologinen matkailu ei ole vain ympäristöteko, vaan se tarjoaa myös taloudellisia hyötyjä ja vahvistaa brändin arvoa kuluttajien silmissä.

Kustannussäästöt ja kilpailuetu vastuullisuudesta

Vastuullisuuden omaksuminen matkailuyritysten toiminnassa voi johtaa merkittäviin kustannussäästöihin, esimerkiksi energiatehokkuuden ja materiaalitehokkuuden parantamisen kautta. Lisäksi vastuullisen toimintatavan myötä yritykset voivat erottautua kilpailijoistaan ja rakentaa kestävää kilpailuetua, mikä nostaa asiakastyytyväisyyttä ja uskollisuutta.

Paikallisen kulttuuriperinnön ja yhteisön merkitys

Paikalliskulttuurin ja -yhteisön tukeminen kestävissä matkailukohteissa on paitsi vastuullista myös bisnesmielessä järkevää. Luonnonvarojen säästäminen ja paikallisen kulttuuriperinnön vaaliminen parantavat matkakohteen vetovoimaa sekä varmistavat, että matkailijat saavat rikkaan ja autenttisen kokemuksen – lisäten näin kohteen arvoa ja mahdollisuutta ainutlaatuisten matkailutuotteiden tarjoamiseen.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ja matkailu

kestävän kehityksen tavoitteet matkailussa

Kestävien matkailukohteiden kehittäminen ja vastuullinen matkustaminen ovat avainasemassa tavoiteltaessa YK:n Agenda 2030:n asettamia päämääriä. Vihreät kohteet ja vastuullisuus matkailualalla ovat olennaisia elementtejä maapallon ja sen asukkaiden tulevaisuuden kannalta. Matkailuelinkeino on dynaaminen sektori, jolla on laajat mahdollisuudet vaikuttaa positiivisesti globaaliin kestävään kehitykseen.

Agenda 2030 ja SDGs matkailuelinkeinossa

Agenda 2030 ja siihen sisältyvät kestävän kehityksen tavoitteet (SDG:t) ovat asettaneet selkeät suuntaviivat myös matkailuteollisuudelle. Tähän liittyen on esimerkiksi korostettu veden- ja energiansäästöä, paikalliskulttuurin suojelemista sekä sosioekonomisen tasa-arvon edistämistä matkailualalla. Nämä tavoitteet auttavat ohjaamaan matkailuyrityksiä kohti vastuullisempia toimintatapoja, mikä puolestaan edistää kestäviä matkailukohteita ja parantaa vihreiden kohteiden vetovoimaisuutta.

UNWTO:n rooli kestävän matkailun edistämisessä

Maailman matkailujärjestö UNWTO (United Nations World Tourism Organization) on keskeisessä asemassa edistämässä kestävää matkailua ympäri maailmaa. UNWTO tarjoaa alustan tietojen vaihtoon, parhaiden käytäntöjen jakamiseen ja yhteisen ymmärryksen rakentamiseen eri matkailukohteiden kesken. Näin luodaan pohjaa sille, että matkailuelinkeino voi tehokkaasti tukea kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista omilla toimillaan.

Vastuullinen matkailupalvelujen tuottaminen

vastuullinen matkailupalvelu

Vastuullinen matkailupalvelu tarjoaa matkailuyrityksille mahdollisuuden vastata kasvavaan kuluttajien kysyntään ekologisen matkailun suhteen. Kestävän kehityksen periaatteiden noudattaminen on olennaista yritysten toiminnassa, jossa luonnon ja kulttuurin respektointi sekä ympäristövaikutusten hallinta ovat keskiössä. Vastuullisen matkustamisen edistäminen lähtee siitä, että kaikilla toiminnan osa-alueilla pyritään minimoimaan negatiiviset vaikutukset ja maksimoimaan myönteiset hyödyt sekä ympäristölle että yhteiskunnalle.

Ekologisen matkailun edelläkävijänä toimiva yritys voi saavuttaa useita etuja, jotka näkyvät niin ympäristön tilassa kuin taloudellisessa hyödyssäkin. Energiatehokkuuden, jätteiden kierrätyksen ja paikallisten tuotteiden suosiminen eivät ainoastaan pienennä hiilijalanjälkeä, mutta luovat myös elämysrikkaampia, autenttisia kokemuksia matkailijoille.

Kun kestävän kehityksen mukainen toiminta koetaan yrityksen ydinarvona, vastuulliset arvot välittyvät selkeästi asiakkaille – ja tämä on kilpailuetu.

 • Vähähiiliset matkailutuotteet ja palvelut tukevat maailmanlaajuista pyrkimystä kohti kestävämpää tulevaisuutta.
 • Uusiutuvan energian ja kierrätysmateriaalien käyttö ovat konkreettisia tekoja, jotka vaikuttavat suoraan yrityksen vastuullisuusprofiiliin.
 • Asiakkaiden kasvava tietoisuus ja vaatimustaso kannustavat matkailuyrityksiä kehittämään vastuullisia toimintatapoja.
 • Ympäristösertifikaatit ja -merkit ovat yksi tapa viestiä vastuullisuudesta ja erottautua markkinoilla.

Matkailuyritykset, jotka ottavat vastuullisuuden osaksi liiketoimintastrategiaansa, voivat odottaa kestävää kasvua ja parantunutta asiakkuusloyaliteettia. Vastuullinen matkailu on siis sekä ympäristölle että liiketoiminnalle kestävä valinta.

Kestävän matkailun kolme pääulottuvuutta

kestävän matkailun ulottuvuudet

Kun puhumme kestävistä matkailukohteista, peilaamme ajatusta kolmeen tärkeään näkökulmaan: ekologisuuteen, talouteen ja kulttuuriin. Tämä kolmijako muodostaa kestävän matkailun perustan, joka tukee alalla tarvittavaa vastuullista matkustamista ja vahvistaa matkailukohteiden pitkäikäisyyttä.

Ekologinen kestävyys matkailualalla

Aloitamme ekologisesta näkökulmasta, jossa tavoitteena on minimoida matkailun ympäristövaikutukset ja turvata elinvoimaisuus tuleville sukupolville. Tämä näkyy käytännössä muun muassa jätehuollon tehostamisessa ja uusiutuvien energialähteiden käytössä.

 • Hiilipäästöjen vähentäminen alan omaksumien innovaatioiden ja vihreän teknologian avulla.
 • Lajittelemalla jätteet huolellisesti ja hyödyntämällä kierrätysmateriaaleja.
 • Toteuttamalla räätälöityjä ohjelmia, kuten hiilineutraaleja tapahtumia ja kestäviä retkiä.

Taloudellisen kestävyyden ilmentyminen

Taloudellisen kestävyyden ytimessä on matkailutoiminnan kannattavuus ja kyky hyödyntää paikallisia resursseja. Se tarkoittaa mutta ei rajoitu paikallisten tuottajien ja palveluntarjoajien suosimiseen, jolloin raha pysyy yhteisössä ja edistää alueen elinvoimaisuutta.

 • Matkailupalvelujen kehittäminen siten, että ne tuovat työllisyyttä ja elinvoimaa paikallisyhteisöön.
 • Yritysten taloudellisen tuen tarjoaminen innovatiivisiin ja kestäviin ratkaisuihin.
 • Kestävän kehityksen periaatteiden noudattaminen liiketoiminnassa, mikä myös edistää asiakasuskollisuutta ja brändin arvostusta.

Kulttuurin ja sosiaalisen ulottuvuuden huomiointi

Kulttuurisen ja sosiaalisen ulottuvuuden tarkastelussa korostuu paikallisten perinteiden ja yhteisön arvostus sekä niiden säilyttäminen. Se takaa, että matkailu rikastuttaa kohdealuetta eikä kuluta sitä, säilyttäen kulttuurisen monimuotoisuuden ja historiallisen perinnön.

 • Kulttuuriperinnön vaaliminen tapahtuu esimerkiksi edistämällä käsityöläisten työtä ja perinteisiä taitoja.
 • Sosiaalisen kestävyyden vahvistaminen paikallisyhteisön osallistamisella ja ympäristökasvatuksella.
 • Vierailijoiden kokemusten rikastaminen kulttuurillisilla ja yhteisöllisillä kohtaamisilla.

Vastuullisuus vs. kestävyys matkailussa

vastuullinen matkailu ja kestävä kehitys

Kun puhutaan kestävästä kehityksestä matkailun yhteydessä, viitataan kokonaisvaltaiseen pyrkimykseen suojella maailmamme resursseja tuleville sukupolville. Kestävyys kattaa ekologiset, taloudelliset ja sosio-kulttuuriset näkökulmat, pyrkien tasapainoiseen ja pitkän aikavälin hyvinvointiin. Tämä näkökulma on laajempi ja moniulotteisempi kuin pelkkä vastuullinen matkailu, joka keskittyy enemmän yksittäisten toimijoiden valintoihin ja tekojen konkreettisiin seurauksiin.

Ekologinen matkailu on vastuullisen matkailun konkreettinen ilmentymä, jossa matkailuyritykset ja matkailijat tekevät päätöksiä, jotka suojelevat ympäristöä ja tukevat kestävää kehitystä. Esimerkiksi vesi- ja energiatehokkuuden parantaminen, jätehuollon tehostaminen ja paikallisen työvoiman sekä resurssien käyttäminen ovat käytännön toimia, jotka kumpuavat vastuullisen matkailun periaatteista.

”Vastuullinen matkailu merkitsee valintoja, jotka tukevat kestävää kehitystä. Jokainen matkailualan toimija on vastuussa siitä, että teot tänään eivät vaikuta negatiivisesti huomiseen.”

 • Ero vastuullisuuden ja kestävyyden välillä on tärkeä tunnistaa ja ymmärtää.
 • Vastuullisuus vaatii aktiivista osallistumista ja konkreettisia toimia yksilöiltä ja organisaatioilta.
 • Kestävyys on laajempi tavoite, johon vastuullisuus pyrkii vaikuttamaan positiivisesti.
 • Yksittäisten vastuullisten valintojen summa voi johtaa kokonaisvaltaiseen kestävään kehitykseen.

Käsitteiden erottaminen toisistaan auttaa matkailualan toimijoita omaksumaan oikeita strategioita ja lähestymistapoja kestävän ja vastuullisen matkailun edistämiseksi. Niin matkailuyrittäjien kuin matkailijoidenkin on tärkeää sisäistää, että vastuullinen matkailu on jokapäiväisissä valinnoissa piilevä mahdollisuus vaikuttaa ympäröivään maailmaan positiivisesti.

Matkailijoiden vastuulliset teot: Enemmän kuin lähimatkailua

vastuullinen matkustaminen

Matkailijoiden tekemät vastuulliset valinnat matkustaessaan heijastavat vahvasti nykypäivän matkailutrendejä, jotka ulottuvat ympäristötietoisuudesta aina eettisten periaatteiden noudattamiseen. Vastuullinen matkustaminen merkitsee, että yhä useammat matkailijat suosivat ekologisia valintoja varatessaan matkoja sekä itse matkustaessaan, minkä lisäksi he haluavat myötävaikuttaa vihreämpään tulevaisuuteen vierailemalla vihreissä kohteissa.

Matkailijat ovat yhä tietoisempia ympäristön ja paikallisyhteisön hyvinvoinnin tärkeydestä, ja tämä näkyy myös heidän matkailutavoissaan.

Matkailijoiden vastuullinen matkustaminen ilmenee usein seuraavin konkreettisin teoin:

 • Energiaa säästävien majoitusvaihtoehtojen valinta.
 • Julkisten kulkuneuvojen tai muun ympäristöystävällisen liikenteen käyttö.
 • Kestävien matkailuaktiviteettien suosiminen ja paikallisen kulttuurin tukeminen.
 • Paikallisesti tuotettujen tuotteiden käyttö ja paikallisen talouden tukeminen.

Ympäristöön minimaalisesti vaikuttavien valintojen tekeminen on tärkeä osa matkailijoiden kokonaisvaltaista matkakokemusta. Tämä ei ainoastaan tue matkakohteen kestävää kehitystä, vaan myös varmistaa, että matkailu jättää jälkeensä myönteisen vaikutuksen paikallisille yhteisöille ja ympäristölle.

Vastuullisuus ympäri matkailualan toimintaketjun

vastuullinen matkailuketju

Matkailuala tunnetaan globaalisti yhtenä nopeimmin kasvavista toimialoista, ja sen rooli kestävässä kehityksessä on keskeinen. Yritysten yhteiskuntavastuu ja vastuullisuuden integrointi kaikkiin liiketoiminnan osa-alueisiin on nykyään normi, ei poikkeus. Yritysten yhteiskuntavastuu, ekologinen kestävyys ja vastuullinen matkailu muodostavat perustan alalle, joka pyrkii balanssiin taloudellisen menestyksen ja ympäristön sekä yhteiskunnan hyvinvoinnin välillä.

Yritysten yhteiskuntavastuun kehitys ja sen merkitys

Vastuullisuus ei rajoitu vain ympäristöasioihin, vaan se käsittää laajan kirjon eri teemoja. Viime vuosikymmeninä yritysten yhteiskuntavastuun käsite on kehittynyt ja ottaa nyt huomioon niin ekologisen, taloudellisen kuin sosiaalisenkin vastuun. Modernin matkailuyrityksen agendalla korostuvat reilu kaupankäynti, työolojen parantaminen ja läpinäkyvyyden tavoittelu niin toimitusketjussa kuin ympäristövaikutusten raportoinnissa.

Matkailun positiiviset vaikutukset paikallisyhteisöön

Matkailuelinkeinon yhtenä merkittävänä hyötyjänä on paikallisyhteisö. Kun matkailualan toimijat sitoutuvat vastuullisuuteen, nämä vaikutukset ulottuvat laajalti ympäröivään yhteiskuntaan. Paikallisen elinkeinon tukeminen, kulttuuriperinnön vaaliminen ja sosiaalisen kestävyyden parantaminen ovat esimerkkejä siitä, kuinka matkailualan yritykset voivat rikastuttaa alueita, joilla ne toimivat. Näin ollen vastuullinen matkailu tuo mukanaan monenlaisia mahdollisuuksia ja hyötyjä, kuten uusia työpaikkoja ja taloudellista kasvua, vahvistaa paikallista identiteettiä sekä edistää kulttuurienvälistä ymmärrystä.

Inklusiivinen matkailu osana vastuullista matkustamista

inklusiivinen matkailu

Suomessa inklusiivinen matkailu on nostettu keskiöön osana laajempaa vastuullista matkustamisen kulttuuria. Tämä tarkoittaa, että matkailun suunnittelussa otetaan huomioon kaikkien ihmisten, iästä tai erityistarpeista riippumatta, kyky osallistua ja nauttia matkailupalveluista. Näin varmistetaan yhdenvertaiset palvelut ja syrjimättömyys matkailuelämyksissä.

Inklusiivisuus merkitsee, että matkailupalvelut suunnitellaan esteettömiksi ja helposti saavutettaviksi eri kohderyhmiä ajatellen, kuten liikuntaesteisten henkilöiden tai eri kulttuureista tulevien matkailijoiden tarpeisiin. Tämä lähestymistapa ei ainoastaan osoita vastuuta ympäristöstä ja sosiaalisesta kestävyydestä, vaan se myös rikastuttaa matkailualan tarjontaa ja parantaa asiakkaiden tyytyväisyyttä.

Inklusiivisen matkailun avulla Suomi pyrkii olemaan yksi maailman avoimista ja vieraanvaraisista matkailukohteista, tervehtien kaikkia vieraita avosylin.

 • Tasa-arvoinen pääsy matkailupalveluihin kaikenikäisille.
 • Liikunta- ja aistirajoitteisten henkilöiden erityistarpeiden huomiointi.
 • Varmistetaan, että matkailukokemukset ovat saavutettavia esteettömissä ympäristöissä.
 • Kulttuurien ja elämäntapojen monimuotoisuuden esille tuominen ja kunnioitus.

Matkailualan toimijat ovat ottaneet konkreettisia askeleita inklusiivisen matkailun edistämiseksi, esimerkiksi kouluttamalla henkilökuntaansa palvelemaan eri asiakasryhmiä ja luomalla monikielisiä palveluita, jotka helpottavat kommunikointia ja tiedon saatavuutta.

Yhdenvertaiset ja esteettömät palvelut eivät ole ainoastaan etu erityisryhmille, vaan ne rikastuttavat koko yhteiskunnan matkailukokemusta. Sen myötä Suomi profiloituu entistä houkuttelevampana matkakohteena, joka asettaa esimerkin muille valtioille vastuullisen matkailun saralla.

Kestävät matkailukohteet Suomessa ja paikallislähtöinen kehitys

vastuulliset matkailukohteet Suomessa

Matkailun tulevaisuus Suomessa näyttäytyy vastuullisuuden ja kestävyyden kirkkaassa valossa. Erityisesti Satakunnan alue erottuu edelläkävijänä, hyödyntäen paikallista kulttuuriperintöään innovatiivisesti ja kehittäen matkailupalveluitaan vastuulliseen suuntaan. Ympäri Suomea yhä enemmän matkailukohteita ottaa käyttöön vihreitä käytäntöjä ja näin ollen tarjoavat matkailijoille paitsi ainutlaatuisia kokemuksia, myös mahdollisuuden osallistua vastuulliseen matkustamiseen.

Satakunnan matkailun innovatiiviset ja vastuulliset ratkaisut

Monet Satakunnan matkailukohteet ovat ottaneet merkittäviä askeleita kohti kestävämpää toimintamallia. Pandemian antama pysähdys on saanut alueen toimijat pohtimaan uusia tapoja kehittää matkailua kestävän kehityksen mukaisesti. Esimerkiksi Merikarvian Krookassa toimiva Krookan Platsi on näytön paikka siitä, kuinka yritykset voivat omaksua kestävät matkailukohteet ja vastuullisuuden toiminnan ydinosaan, luoden samalla uudenlaisia elämyksiä matkailijoille.

Paikallisen historiakulttuurin hyödyntäminen matkailussa

Paikalliskulttuurin esiintuominen ja hyödyntäminen matkailun vetonaulana on noussut Satakunnassa yhä tärkeämpään rooliin. Perinteikkään alueen matkailukohteet tarjoavat rikkaita kulttuurielämyksiä digitaalisten ratkaisujen kautta, jolloin menneisyys herää eloon nykyaikaisella otteella. Historiallisen kulttuuriperinnön kunnioittaminen ja sen yhdistäminen nykypäivän teknologiaan on esimerkki, jolla Satakunta hyödyntää paikalliskulttuuria kestävän kehityksen hengessä.

Suomen sitoutuminen kestävien matkailukohteiden kehittämiseen

Suomi on tunnustettu edelläkävijäksi vastuullisen matkustamisen saralla, ja tämä näkyy konkreettisesti sitoumuksessa kehittää kestäviä matkailukohteita. Maamme yritykset ja viranomaiset ymmärtävät, että ympäristötietoisuus ja ekologiset teot ovat välttämättömiä matkailuelinkeinon tulevaisuuden kannalta. Tämä sitoumus kuvastuu monissa käytännön toimissa, kuten luonnonsuojeluhankkeissa ja kestävien liiketoimintakäytäntöjen omaksumisessa.

Sustainable Travel Finland -ohjelman rooli vastuullisuustyössä

Sustainable Travel Finland -ohjelman avulla edistetään kestävän kehityksen periaatteita ja vastuullisuutta matkailuelinkeinossa. Ohjelma luo puitteet, joiden avulla suomalaiset matkailukohteet voivat kehittyä ja todentaa vastuullisuutensa niin kansallisilla kuin kansainvälisilläkin markkinoilla. Kansallinen sertifiointi toimii sinettinä sitoutumiselle ympäristövastuuseen ja kestävän matkailun edelläkävijyyteen.

Matkailuelinkeinon vastuullisuuden integroiminen kansallisella tasolla

Kansallisella tasolla Suomessa pyritään integroimaan vastuullisuus kaikkiin matkailuelinkeinon sektoreihin. Tämä tarkoittaa vastuullisuuden huomioimista kaikissa matkailualan toimissa aina yksittäistä palveluntarjoajaa myöten. Vastuullisen matkustamisen edistäminen sekä kestävien matkailukohteiden kehittäminen ovat nyt keskeisessä osassa matkailun markkinointia ja palveluiden tuotteistamista Suomessa.

FAQ

Mitkä ovat kestävän matkailun pääulottuvuudet?

Kestävän matkailun kolme peruspilaria ovat ekologinen, taloudellinen ja sosio-kulttuurinen kestävyys. Ekologinen kestävyys pyrkii minimoimaan ympäristövaikutukset, taloudellinen kestävyys varmistaa toiminnan kannattavuuden ja sosio-kulttuurinen kestävyys säilyttää paikallisten perinteiden ja yhteisön hyvinvoinnin.

Miksi vastuullinen matkustaminen on tärkeää?

Vastuullinen matkustaminen tukee ympäristön, kulttuurin ja talouden kestävyyttä. Se auttaa vähentämään hiilipäästöjä, suojelemaan luonnon monimuotoisuutta sekä kunnioittamaan paikallista kulttuuria ja yhteisöjä, mikä on etenkin tärkeää, kun EU:n hiilipäästövähennystavoitteet ohjaavat alaa kestävämpään suuntaan.

Millä tavoin matkailijat voivat edistää kestävyyttä?

Matkailijat voivat edistää kestävyyttä valitsemalla ympäristöystävällisiä matkustusmuotoja, suosimalla vihreitä kohteita, käyttämällä paikallisia palveluja ja tuotteita sekä noudattamalla eettisiä ja vastuullisuusperiaatteita kaikessa matkailutoiminnassaan.

Miten matkailualan yritykset hyötyvät vastuullisuudesta?

Vastuulliset toimintatavat voivat vähentää yritysten operatiivisia kustannuksia, parantaa asiakastyytyväisyyttä ja luoda kilpailuetua. Lisäksi vastuullisuus voi tuoda myönteistä imagohyötyä ja houkutella ympäristötietoisia kuluttajia, jotka arvostavat kestäviä arvoja.

Kuinka Agenda 2030 vaikuttaa matkailuala?

YK:n Agenda 2030 ja sen kestävän kehityksen tavoitteet tarjoavat ohjenuoran matkailualalle kehittää vastuullisia ja kestäviä käytäntöjä, jotka tukevat ekologista matkailua ja ympäristön suojelua sekä edistävät talouden ja sosiaalisten olojen paranemista matkailukohteissa.

Mitä tarkoittaa inklusiivinen matkailu?

Inklusiivinen matkailu tarkoittaa, että matkailupalvelut ja -elämykset suunnitellaan saavutettaviksi ja nautittaviksi kaikille, riippumatta esimerkiksi henkilön iästä, liikuntakyvystä tai muista erityistarpeista. Tavoitteena on yhdenvertaisuuden edistäminen ja syrjimättömän matkailukokemuksen takaaminen.

Mikä on Sustainable Travel Finland -ohjelman merkitys?

Sustainable Travel Finland -ohjelma on Suomen kehittämä ohjelma, jonka tarkoituksena on edistää alueellisten toimijoiden yhteistyötä ja nostaa suomalaiset matkailukohteet kansainvälisesti tunnistettaviksi vastuullisiksi ja ympäristötietoisiksi vaihtoehdoiksi. Ohjelma auttaa yrityksiä integroimaan vastuullisuuden osaksi liiketoimintaansa ja kohottamaan laatuvaatimuksia.

Mitä eroa on vastuullisuudella ja kestävyydellä matkailussa?

Kestävyys matkailussa viittaa laajojen ekologisten, taloudellisten ja sosiaalisten tavoitteiden saavuttamiseen pitkällä aikavälillä. Vastuullisuus taas korostaa konkreettisia toimia, joilla yksilöt ja yritykset ottavat vastuuta näiden tavoitteiden toteuttamisesta päivittäisessä toiminnassaan.

Miten matkailu voi vaikuttaa positiivisesti paikallisyhteisöön?

Vastuullinen matkailu voi tukea paikallistaloutta, parantaa työllistymismahdollisuuksia ja auttaa säilyttämään paikallista kulttuuri- ja luonnonperintöä. Matkailun positiiviset vaikutukset syntyvät, kun matkailukohteet ja yritykset panostavat paikallisen yhteisön hyvinvointiin ja kuormittavat ympäristöä mahdollisimman vähän.

Millä tavoin Satakunta on esimerkkinä vastuullisesta matkailukehityksestä?

Satakunta on kehittänyt innovatiivisia ratkaisuja kuten digitaalisia kulttuuriesitysmuotoja ja integroinut kestävyyden ja vastuullisuuden arvoja matkailupalveluihinsa. Alue on pyrkinyt luomaan ekologisia ja kulttuurisesti rikastuttavia matkailuelämyksiä.

Katso myös

suomalaisen kirjallisuuden nykysuuntaukset

Suomalaisen Kirjallisuuden Nykysuuntaukset Jokaiseen Makuun

Suomalainen kirjallisuus on aina ollut rikas ja moniulotteinen kenttä, joka kutsuu lukijoita kokemaan tarinoiden maailman …

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *